LithuanianEnglish (United Kingdom)

Teisiniai pagrindai

There are no translations available.

Bendrieji

 • LR saugomų teritorijų įstatymas. Priimtas LR Seimo 2001 m. gruodžio 4 d. Įstatymu Nr. IX – 628. Šis Įstatymas nustato visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose.
 • LR Pajūrio juostos įstatymas. Priimtas LR Seimo 2002 m. liepos 2 d. Įstatymu Nr. IX – 1016. Šis Įstatymas apibūdina pajūrio juostos nustatymo tikslus, jos sudedamąsias dalis, nustato pajūrio kraštovaizdžio apsaugą ir naudojimą, žemės ir jūros akvatorijos naudojimo sąlygas bei ūkinės veiklos apribojimus
 • Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Patvirtinta 1992 m. gegužės 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 (LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1640 redakcija) Reglamentuoja atskirų teritorijų panaudojimo režimą.

Parko

 

 • Regioninį parką valdo biudžetinė įstaiga – regioninio parko direkcija.
 • Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos direktorius.
 • Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą, organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko teritorijoje atitiktų nustatytąją parko apsaugos ir naudojimo tvarką, turi kitas direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.
 • Prie direkcijos sudaroma regioninio parko taryba, kuri yra direktoriaus patariamoji institucija. Tarybos pirmininkas yra parko direktorius.
 • Tarybą sudaro Klaipėdos rajono bei Palangos miesto savivaldos institucijų, Klaipėdos apskrities, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, Kultūros ministerijos teritorinio padalinio, Kretingos miškų urėdijos, regioninio parko direkcijos, taip pat nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina departamento direktorius.
 • Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia atitinkamus pasiūlymus direkcijai bei departamentui, kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms parko teritorijos apsaugos, naudojimo ir tvarkymo klausimais. Taryba į posėdžius renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus, į jos posėdžius gali būti kviečiami kitų valstybės ir savivaldos institucijų atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys.
 • Regioninio parko teritorijoje valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę pagal kompetenciją vykdo direkcija, kitos įgaliotos institucijos.
 • Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamentas. Patvirtinta 2002 m. rugpjūčio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 425. Šis teisės aktas nustato specialius Pajūrio regioninio parko teritorijos ir jo apsaugos zonos apsaugos, projektavimo ir statybų jo teritorijoje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus.

Kiti dokumentai dėl darbo direkcijoje organizavimo: