LithuanianEnglish (United Kingdom)

Parko administravimas

Pajūrio regioniniu parku rūpinasi biudžetinė įstaiga – Pajūrio regioninio parko direkcija (būstinė Placio g. 54 , Karklės k., Klaipėdos raj.). Parko direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. (Pajūrio regioninio parko direkcijos nuostatai). Parko direkcijos pagrindinės funkcijos yra šios:

 • rengti regioninio parko lankymo taisyklių, kitų teisės aktų, reikalingų Pajūrio regioninio parko uždaviniams įgyvendinti, projektus;
 • organizuoti informacinių stendų, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų įrengimą;
 • pagal savo kompetenciją kontroliuoti regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo laikymąsi;
 • informuoti visuomenę apie Pajūrio regioninio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas aplinkosaugos programas bei taikomas priemones, numatomus regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus.

Parkas patenka į Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybių teritorijas, kurias administruoja Klaipėdos rajono (Kretingalės seniūnija) ir Palangos miesto (Nemirsetos gyvenvietė) savivaldybių administracijos. Savivaldybių administracijų funkcijos yra šios:

 • tvirtinti savivaldybės teritorijos plėtojimo generalinį planą ir jo pakeitimus, miestų ir miestelių plėtimo ir kūrimo generalines schemas;
 • įstatymų nustatyta tvarka steigti ir tvarkyti savivaldybės saugomas teritorijas, kraštovaizdžio objektus;
 • tvirtinti želdinių apsaugos, miestų ir miestelių tvarkymo ir švaros, prekybos turgavietėse ir kitas taisykles;
 • tvirtinti kainas ir tarifus už valstybinių savivaldybės įmonių gyventojams teikiamas paslaugas, įstatymų numatyta tvarka nustatyti vietines rinkliavas, nustatyti mokėjimų arba kompensacijų už išperkamus žemės sklypus, naudojimąsi savivaldybės įrengimais, objektais bei gamtos ištekliais dydį; nustatyta tvarka skirstyti surinktas lėšas ir aukas;
 • atstovauti arba įgalioti kitus asmenis atstovauti savivaldybei.

Parko teritorijoje esantys miškai administruojami Kretingos miškų urėdijos (Klaipėdos ir Palangos girininkijos). Urėdijos funkcijos yra:

 • vykdyti jai priskirtų valstybinių miškų miško išteklių naudojimą ir priežiūrą;
 • vykdyti priešgaisrinę, sanitarinę bei aplinkosauginę miško apsaugą, miško išteklių atkūrimą, bei jai priskirtos teritorijos priežiūrą ir tvarkymą.

Už kultūros paveldą, be parko direkcijos ir savivaldybių administracijų, atsakingas Kultūros vertybių apsaugos departamentas (Klaipėdos sk. - būstinė). KVAD funkcijos yra:

 • Sudaryti ir nustatyti nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus;
 • Prižiūrėti nekilnojamųjų kultūros vertybių valdymą, naudojimą ir disponavimą, šių vertybių priešavarinius, remonto, pritaikymo, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir kitus darbus;
 • organizuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių mokslinius tyrimus bei šių vertybių propagavimą;
 • nustatyti apsaugos zonas;
 • nustatyti sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, jų teritorijų ar apsaugos zonų atstatymo būdą ir nuostolių dydį bei priverstinai valstybės išperkamų tokių vertybių vertės dydį.

Teritorijos planavimo ir statybos priežiūrą atlieka Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (būstinė). Inspekcijos funkcijos yra:

Kontroliuoti ir prižiūrėti vykdomas statybas.

 

PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

Pajūrio regioninio parko direktoriaus

2006 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1.4-22

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pajūrio regioninio parko direkcijos (toliau vadinama – Direkcijos) vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja Direkcijos vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Direkcijos darbuotojų elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Direkcijos vadovas.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Direkcijos darbo laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593).

5. Direkcijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990.

6. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Direkcijoje nustatyto darbo laiko režimo: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą ir baigiamas 17 valandą, o penktadienį bei prieššventinėmis dienomis darbas pradedamas 8 valandą ir baigiamas 15 valandą 45 minutės. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – 45 minutės, nuo 12 valandos 15 minučių iki 13 valandos. Šeštadieniais ir sekmadieniais – poilsio dienos.

7. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Direkciją darbo tikslais, turi apie tai informuoti Pajūrio regioninio parko direktorių (toliau vadinama – Direktorius) ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti Direktoriaus sutikimą.

8. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

9. Direkcijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

10. Direkcijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

11. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

12. Direkcijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose.

13. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik esant Direkcijos darbuotojui.

14. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus Direkcijos išteklius.

15. Direkcijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

16. Direkcijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Direkcijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

17. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Direkcijos padalinys, valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

18. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

19. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Direkcijai ir jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

20. Direkcijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, Direkcijoje dirbančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 18 punkto reikalavimų, įpareigoja tą valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

21. Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.

22. Direkcijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, Direkcijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

23. Direkcijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

24. Direkcijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

25. Direkcijoje dirbančiam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

26. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Patvirtintos Direkcijos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Pajūrio regioninio parko interneto tinklalapyje www.pajuris.info.